ადვოკატი ჯაბა ბრეგვაძე 
და "ჩრდილოვან ეკონომიკასთან, კორუფციასთან ბრძოლისა და ადამიანის უფლებათა დაცვის კავშირი"
გთავაზობთ:

ადამიანის უფლებათა დაცვა.
საქართველოში მცხოვრები ეთნიკური უმცირესობების უფლებების დაცვა.
საქართველოში მცხოვრები მოქალაქეობის არმქონე პირების უფლებების დაცვა.
მომხმარებელტა უფლებების დაცვა.
მცირე და საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელთა უფლებების დაცვა.

ასევე გთავაზობთ:
  • განქორწინება
  • ქონების გაყოფა
  • ალიმენტის დაკისრება
  • იპოთეკა
  • სასესხო ურთიერთობები
  • სამემკვიდრეო სამართალი
  • შრომის სამართალი
  • წარმომადგენლობა სასამართლოში.
  • დაზარალებულის, ეჭვმიტანილისა და ბრალდებულის ინტერესების დაცვა, ნებისმიერ ინსტანციაში.   •